خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

شمعدان (جاشمعی)کنار سالنی بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 140 سانتیمتر - قطر : 29 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل, بلور - قطر پایه : 30 سانتیمتر - وزن : 7500 گرم - قطر دهنه : 29 سانتیمتر

2,100,000 تومان

شمعدان(جاشمعی)کنارسالنی متوسط

مشخصات فنی ارتفاع : 110 سانتیمتر - قطر : 29 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل, بلور - قطر پایه : 25 سانتیمتر - وزن : 6500 گرم - قطر دهنه : 29 سانتیمتر

1,900,000 تومان

شمعدان(جاشمعی)کنارسالنی کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 90 سانتیمتر - قطر : 29 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل, بلور - قطر پایه : 22 سانتیمتر - وزن : 6000 گرم - قطر دهنه : 29 سانتیمتر

1,700,000 تومان

شمعدان (جاشمعی)کنار سالنی خیلی کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 70 سانتیمتر - قطر : 29 سانتیمتر - جنس بدنه : استیل, بلور - قطر پایه : 20 سانتیمتر - وزن : 5100 گرم - قطر دهنه : 29 سانتیمتر

1,500,000 تومان

شمعدان شیشه ای طرح دار کوچک

مشخصات فنی ارتفاع : 20 سانتیمتر - قطر : 14 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 900 گرم

398,000 تومان

شمعدان شیشه ای طرح دار متوسط

مشخصات فنی ارتفاع : 25 سانتیمتر - قطر : 17 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 1400 گرم

498,000 تومان

شمعدان شیشه ای طرح دار بزرگ

مشخصات فنی ارتفاع : 30 سانتیمتر - قطر : 22 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, استیل - وزن : 2000 گرم

690,000 تومان

شمعدان لاله (جاشمعی) پیچی جیوه ای با پایه ساکا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 19 سانتیمتر - قطر : 9 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 300 گرم - قطر دهنه : 9 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

85,000 تومان

شمعدان لاله (جاشمعی) پیچی جیوه ای با پایه نخل آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 19 سانتیمتر - قطر : 9 سانتیمتر - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 300 گرم - قطر دهنه : 9 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

85,000 تومان

شمعدان لاله (جا شمعی) کاراکاس جیوه ای با پایه بیتا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 20 سانتیمتر - قطر : 11 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

98,000 تومان

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه نخل نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 20 سانتیمتر - قطر : 11 سانتیمتر - جنس بدنه : شیشه, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - قطر دهنه : 11 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

98,000 تومان

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه ایتالیا نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 20 سانتیمتر - قطر : 11 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - قطر دهنه : 11 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

103,000 تومان

شمعدان لاله(جا شمعی) خورشیدی پایه ایتالیا براق

مشخصات فنی ارتفاع : 22 سانتیمتر - قطر : 11 سانتیمتر - جنس بدنه : بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - قطر دهنه : 11 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

98,000 تومان

شمعدان لاله(جا شمعی) خورشیدی پایه ایتالیا نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 22 سانتیمتر - قطر : 11 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - قطر دهنه : 11 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

98,000 تومان

شمعدان لاله(جا شمعی) خورشیدی پایه ساکا نقره ای براق

مشخصات فنی ارتفاع : 22 سانتیمتر - قطر : 11 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - قطر دهنه : 11 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

98,000 تومان

شمعدان لاله(جا شمعی) خورشیدی پایه نخل نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 22 سانتیمتر - قطر : 11 سانتیمتر - جنس بدنه : بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 500 گرم - قطر دهنه : 11 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

98,000 تومان

شمعدان لاله (جا شمعی) میخک شامپاینی با پایه ایتالیا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 18 سانتیمتر - قطر : 19 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 580 گرم - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

110,000 تومان

شمعدان لاله (جا شمعی) میخک شامپاینی با پایه ساکا نیکل

مشخصات فنی ارتفاع : 18 سانتیمتر - قطر : 19 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 580 گرم - قطر دهنه : 19 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

110,000 تومان

شمعدان لاله (جا شمعی) میخک شامپاینی با پایه ساکا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 18 سانتیمتر - قطر : 19 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 8 سانتیمتر - وزن : 580 گرم - قطر دهنه : 19 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

110,000 تومان

شمعدان لاله (جا شمعی) نعل جیوه ای پایه اشرفی آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 23 سانتیمتر - قطر : 12 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 11 سانتیمتر - وزن : 650 گرم - قطر دهنه : 12 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

117,000 تومان

شمعدان لاله (جا شمعی) نعل جیوه ای پایه لیانا آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 23 سانتیمتر - قطر : 12 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 11 سانتیمتر - وزن : 650 گرم - قطر دهنه : 12 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

117,000 تومان

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه نخل طلایی

مشخصات فنی ارتفاع : 25 سانتیمتر - قطر : 12 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 9 سانتیمتر - وزن : 700 گرم - قطر دهنه : 12 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

105,000 تومان

شمعدان لاله (جاشمعی) کاراکاس شامپاینی پایه ساکا طلایی

مشخصات فنی توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

105,000 تومان

شمعدان لاله (جا شمعی) کاراکاس جیوه ای پایه اشرفی آنتیک

مشخصات فنی ارتفاع : 25 سانتیمتر - جنس بدنه : فلز, بلور - قطر پایه : 11 سانتیمتر - وزن : 700 گرم - قطر دهنه : 12 سانتیمتر - توصیحات : قیمت برای یک عدد شمعدان، جنس پایه برنج دایکاست

110,000 تومان