خانه بهتر

خانه بهتر ، ورود

گل رُز لب ماتیکی متوسط لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 43 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل رُز رنگی باز لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 69 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل رُز سفید لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 47 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل رُز دو تایی لمسی سفید

مشخصات فنی تعداد گل هر شاخه : 2 عدد - طول شاخه : 39 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

50,000 تومان

گل رُز سفیدلمسی

مشخصات فنی تعداد گل هر شاخه : 1 عدد - طول شاخه : 54 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

48,000 تومان

غنچه گل رُز لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 47 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل لاله سفید بزرگ تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 78 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل لاله رنگی بزرگ تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 78 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل لاله رنگی بزرگ تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 78 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل لاله رنگی بزرگ تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 78 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل ارکیده بزرگ لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل ارکیده بزرگ لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 99 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل ارکیده رنگی ریز لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 99 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل ارکیده رنگی ریز لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل ارکیده رنگی ریز لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 99 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل ارکیده بزرگ لمسی تک شاخه

مشخصات فنی طول شاخه : 107 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

80,000 تومان

گل ارکیده بزرگ لمسی تک شاخه

مشخصات فنی طول شاخه : 99 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل ارکیده ریز

مشخصات فنی طول شاخه : 95 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل رُز دیانا لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل رُز رنگی بوته ای لمسی مدل MM1671
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 50 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای یک بوته ،قابلیت شست و شو

ناموجود

گل رُز رنگی بوته ای لمسی مدل MM1671
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 50 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای یک بوته، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل رُز رنگی بوته ای لمسی مدل MM1671
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 50 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای یک بوته، قابلیت شست و شو

ناموجود

گل سفید لمسی تک شاخه
Better Home

مشخصات فنی طول شاخه : 78 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

29,000 تومان

گل اورتانزیا سفید

مشخصات فنی تعداد گل هر شاخه : 2 عدد - طول شاخه : 76 سانتیمتر - توضیحات : قیمت برای تک شاخه ، قابلیت شست و شو

ناموجود